Pla Moves 2: ajudes a la instal·lació de punts de recàrrega

Finalment ha estat publicat al BOE el tan esperat Reial Decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES 2) i s’acorda la concessió directa de les ajudes d’aquest programa a les comunitats autònomes. A més de les ajudes directes a la compra d’automòbils més eficients i menys contaminants, el Pla MOVES 2 ha incidit especialment en la infraestructura de recàrrega de vehicle elèctric. Vegem-ho amb més detall.

Primer detallem la quantia de les ajudes.

En el cas de la implantació de la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics s’estableix un límit d’ajuts de 100.000 euros per destinatari últim i convocatòria. A més, per a infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, l’ajut serà del 30% del cost subvencionable per a les persones jurídiques, vàlidament constituïdes a Espanya en el moment de presentar la sol·licitud, i altres entitats, amb o sense personalitat jurídica, que el nombre d’identificació fiscal (NIF) comenci per les lletres A, B, C, d, E, F, G, J, R o W. per a la resta, la totalitat de l’ajut serà del 40%.

Cost subvencionable

El text legal de BOE estableix que seran actuacions subvencionables els sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics en la modalitat d’adquisició directa. A més, en el cas de comunitats de propietaris, serà subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a recàrrega de vehicle elèctric.

La infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics pot ser tant pública com privada.

D’aquesta manera, es consideren com a costos subvencionables el projecte, l’obra civil, costos d’enginyeria i direcció d’obra del cablejat i la seva instal·lació des del quadre elèctric final del que deriva el circuit fins al punt de connexió on es connecta el vehicle per a la seva recàrrega, aquest últim també subvencionable.

També es considerarà subvencionable el sistema de pagament integrat a l’estació de recàrrega, la senyalització de les estacions de recàrrega i el sistema de gestió, control i seguretat.

No obstant això, no es considera subvencionable la instal·lació de comptadors intel·ligents, que hauran de ser facilitats per les companyies elèctriques als consumidors (usuaris finals o gestors de recàrrega), generalment sota règim de lloguer.

En concret, en el cas d’aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis existents de règim de propietat horitzontal, és actuació subvencionable la preinstal·lació elèctrica per a la recàrrega de vehicle elèctric que inclogui una conducció principal per zones comunitàries (mitjançant tubs, canals, safates, etc. ), de manera que es possibiliti la realització de derivacions fins a les estacions de recàrrega ubicades a les places d’aparcament, tal com es descriu en l’apartat 3.2 de la (ITC) BT-52 de l’Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT).

Usos de la infraestructura de recàrrega

Aquests podran ser:

a) Ús privat en sector residencial, inclosos els habitatges unifamiliars.

b) Ús públic en sector no residencial (aparcaments públics, hotels, centres comercials, universitats, hospitals, polígons industrials, centres esportius, etc.).

c) Ús privat en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per donar servei a la seva pròpia flota.

d) Ús públic en zones d’estacionament d’empreses privades i públiques, per donar servei als seus treballadors i clients.

e) Ús públic en via pública, eixos viaris urbans i interurbans i empreses.

f) Ús públic en xarxa de carreteres, sent d’especial interès la infraestructura de recàrrega en estacions de servei i gasolineres.

g) Recàrrega d’oportunitat d’autobusos mitjançant pantògraf.

Requisits

Els sistemes de recàrrega, excepte per al cas g) que haurà de complir amb la normativa que li sigui aplicable, han de complir els requisits següents:

1r. Per a les instal·lacions connectades en baixa tensió, instal·lació d’acord amb el REBT, concretament ITC-BT-52. Grau de protecció IP i IK adequat en funció de la ubicació segons REBT.

2n. Alimentació: monofàsica o trifàsica 230-400 VAC.

3r. Proteccions elèctriques d’acord amb la normativa de seguretat.

4t. Declaració CE.

5è Per al cas de recàrrega pública, haurà de disposar, al menys, de connector tipus 2 segons IEC 62.196-2, com a mínim compatibilitat amb mode 3 completa IEC 61.851-1, amb mesura d’energia integrada i més ha de disposar dels següents requisits de connectivitat:

a) Interfície de connexió Ethernet i memòria per a emmagatzematge local de dades de al menys dos mesos d’operació.

b) Compatible amb el protocol OCPP v1.6 o versió superior, mitjançant l’ús de serveis web (SOA); i actualitzable a versions superiors.

c) Identificació local de l’usuari mitjançant targeta de contacte RFID segons ISO 14443A o sistema d’identificació equivalent.

d) Mesura de la potència i de l’energia transferida.

e) Mòdul de comunicació mòbil 3G / GPRS o superior o qualsevol canal de comunicació equivalent.

Classificació dels sistemes de recàrrega segons la seva potència

En funció de la potència, el Pla MOVES 2 ha classificat els sistemes de recàrrega de la següent manera:

a) Sistema de recàrrega vinculat: Potència inferior a 7 kW.

b) Sistema de recàrrega convencional: Potència igual o superior a 7 kW, i inferior a 15 kW.

c) Sistema de càrrega semiràpida: potència igual o superior a 15 kW i inferior a 40 kW.

d) Sistema de càrrega ràpida: potència igual o superior a 40 kW i inferior a 100 kW.

i) Sistema de càrrega ultra ràpida: potència igual o superior a 100 kW.

En cas d’existir diferents potències en un mateix sistema de recàrrega, aquest es classificaria atenent a la potència màxima dels punts de recàrrega de la instal·lació.

Descarbonització de la mobilitat, sector estratègic

Totes aquestes ajudes econòmiques s’han implementat en un context en què l’Executiu central ha considerat prioritari actuar sobre el sector del transport. L’argument és que el transport i la mobilitat a Espanya és el sector que té un major consum final d’energia, proper a l’42%.

D’aquest consum, el transport per carretera representa el 80%, amb prop d’un 95% de dependència dels derivats del petroli. Per aquest motiu, la posada en marxa d’una nova edició del programa d’incentius MOVES busca promoure una mobilitat més sostenible, eficient i alternativa als combustibles convencionals.

A més, cal tenir en compte que el foment de les energies alternatives en el sector transport representa un repte i una oportunitat per a diversos sectors estratègics, com són: l’energètic, el de l’automoció i el de tecnologies de la informació i de les comunicacions.

En aquest escenari, no hem d’oblidar que l’electrificació de l’transport, unida a les mesures d’eficiència energètica, serà la principal tecnologia que permeti descarbonitzar el sector en un context de progressiva implementació de la generació elèctrica amb energies renovables.

Per tant, no és casualitat que la utilització de les energies renovables en el transport fixada en el 28% a la fi del període del Pla MOVES 2 per mitjà de l’electrificació (5 milions de vehicles elèctrics el 2030) sigui una de les claus impulsores de la descarbonització del sector de la mobilitat, al costat de l’ús de biocarburants avançats i un canvi modal entre els usuaris.