POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, els informem que la present pàgina web és propietat de SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL, d’ara endavant també el prestador o MARCA, domiciliada en CARRER JOSEP URO 1 (POL- INDUSTRIAL SALELLES II), 08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, amb NIF B60126257, telèfon de contacte: 93 874 48 40, i e-mail: selba-id@selba.es

SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL, com a responsable d’aquest lloc web i de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades, la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en l’RD 1720/2007 de 21 de desembre, (que desenvolupa la LOPD) per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

A l’efecte del que es preveu en la LOPD, el Prestador l’informa que les dades que voluntàriament ens està facilitant seran incorporats als nostres sistemes d’informació amb la finalitat de realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web; Les operacions previstes per a realitzar els tractaments són els següents: respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l’Usuari; realitzar les prestacions de serveis i / o productes contractats o subscrits per l’Usuari; realitzar totes aquelles activitats pròpies del prestador pel present avís legal ressenyades i remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El signant garanteix la veracitat de les dades aportades i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi en aquests.

El prestador informarà l’usuari de quines dades són necessaris en el formulari de contacte. Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari atorga el consentiment inequívoc a SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL perquè procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats esmentades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del prestador.

De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el prestador està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l’art. 5 del RGPD i l’art. 4 de la LOPD, els que són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per a protegir els drets i llibertats dels Usuaris.

D’acord amb aquestes normatives, doncs, l’informem que té dret a sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i la limitació i oposició al seu tractament dirigint-se a SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL / CARRER JOSEP URO 1 (POL- INDUSTRIAL SALELLES II), 08253 SANT SALVADOR DE GUARDIOLA, enviant un correu electrònic a selba-id@selba.es, indicant com a Assumpte: “LOPD, Drets ARC”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei. Té dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació a la protecció de les seves dades (agpd.es).

CONFIDENCIALITAT I CESSIÓ DE DADES A TERCERS

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL no cedirà les dades personals a tercers, excepte per obligació legal. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés per a tal cessió. L’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats als qui se’ls hagi comunicat -en tot cas sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari-, estan obligades a observar el secret professional i l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura que sigui possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites , sostraccions i / o la pèrdua de les dades.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part del Prestador en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades personals.

A través d’aquesta política de privacitat l’informem que els diferents materials gràfics i àudio-visuals que estiguin penjats en la web són propietat de MARCA, incloent les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats a aquest efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la imatge es mostrarà pixelada.

EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES

L’usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL , exonerant a prestador de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS (LINKS)

SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

El Prestador no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les quals es pugui accedir per “links” o enllaços des de qualsevol pàgina web propietat del prestador.

La presència de “links” o enllaços només tenen finalitats informatives i en cap cas suposa suggeriment, invitació o reconeixement sobre aquests.

ENVIAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, se l’informa que les dades aportades seran tractats per fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable. L’informem que aquest és l’únic procediment oficial per a acceptar el seu currículum, per la qual cosa no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem ens ho comuniqui per escrit el més davant possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per a les mateixes finalitats abans informades.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG / NEWSLETTER DE MARCA

En cas que l’usuari se subscrigui al blog o newsletter, l’informem que les dades aportades seran tractats per a gestionar la seva subscripció al blog o newsletter informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informem que les dades aportades seran tractats per a regular la participació en aquest. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’Avís Legal i la Política de Privacitat exposats en la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE

En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió en la web, l’informem que les dades aportades seran tractats seran per a atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimització de les dades o destrucció total d’aquests. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

CORREUS COMERCIALS

D’acord amb la LSSICE, SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, cadascun dels formularis de la pàgina web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre el nostre Butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre SELBA SERVEIS ELECTRONICS DEL BAGES SL amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.